งานสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

เรื่อง การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย

         เบื้องต้น ณ ปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นการควบคุมผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง มาเอารัดเอาเปรียบกับทางผู้ว่าจ้างและเพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพและถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      ในข้างต้น บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนและยืนคำขอการจัดตั่ง บริษัทรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดอย่างถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามที่ พรบ.กำหนดและการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพในการให้บริการ

 

 

                      

 

                 

       

       

 

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com