บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด

กฎระเบียบข้อบังคับและวินัยการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

1. พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่และใช้กิริยาวาจาสุภาพ มีน้ำใจ ให้บริการตามความเหมาะสม

2. พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมาปฏิบัติงานตรงต่อเวลา ห้ามเซ็นชื่อลงเวลาไว้ก่อนปฏิบัติหน้าที่และห้ามหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่

3. พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องแต่งกายตามกฎระเบียบของบริษัทตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

4. พนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการจราจรต่างๆ จดบันทึกรถเข้า – ออก ภายในบริเวณ

5. พนักงานรักษาความปลอดภัยห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียในด้านชู้สาว

6. เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบแจ้งต่อหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาโดยเร็วถ้าไม่แจ้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

7. ห้ามนำบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของผู้ว่าจ้างในยามวิกาล

8. พนักงานรักษาความปลอดภัยห้ามทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงาน ผู้อื่น และต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

9. พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่รับผิดชอบทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างตามที่ได้รับมอบหมายและห้ามมิให้ละทิ้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยเด็ดขาด

10. การลากิจต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ลาป่วยต้องแจ้งภายใน 3 ชั่วโมงและกรณีขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หักค่าแรง 3 แรง/วัน

11. การลาออกจากงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ถึงจะมีผลหรือรอจนกว่าทางบริษัทฯ จะจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

12. พนักงานรักษาความปลอดภัยห้ามเสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา เล่นการพนันและกระทำความผิดทางกฎหมายทุกชนิด

13. ต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและกฎระเบียบของทางบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

14. พนักงานรักษาความปลอดภัยห้ามฝ่าฝืน ประกาศ คำสั่ง หรือหลีกเลี่ยงกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างและบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

 

             

 

            

 

          

 

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com