พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ไม่ให้ได้รับความเสียหายรวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรมและอาชญากรรมการสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ว่าจ้างและเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตามสมควร ตามความเหมาะสม


                                     

 

 

          บริษัทฯ จัดให้มีหัวหน้าแม่บ้านคอยติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความสะอาดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องและประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบถึงปัญหาความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความสะอาดประจำหน่วยงานของผู้ว่าจ้างเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิสูงสุดตรงกับเจตนาของผู้ว่าจ้าง

                         

 

          บริการของเราคือการบริการด้านการดูแล รักษา ตัดแต่ง กำจัด เก็บกวาดทำความสะอาด พื้นที่สนามหญ้า ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้คลุมดิน เราจะดำเนินการเพื่อความสะอาด สวยงามในบริเวณพื้นที่ของท่านอย่างเต็มความสามารถ
          เราให้ความสำคัญในการอบรม และพัฒนาทักษะ วิธีการ และขั้นตอน ในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างดีเยี่ยม

                         

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com