Big Cleaning

 

    บริษัท อีสานใต้ คลีนนิ่ง จำกัด มีบริการเสริมในการให้บริการนอกเหนือจากการรักษาความสะอาดปกติของพนักงานรักษาความสะอาด คือ บริการ Big Cleaning  ทำความสะอาดขัดพื้นบริเวณสำนักงานหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช็ดกระจก และงานต่างๆ นอกเหนือจากงานประจำที่พนักงานรักษาความสะอาดทำอยู่เป็นประจำ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงจ้างงานตั้งแต่ตอนก่อนลงปฏบัติงาน

 

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

    บริษัท อีสานใต้ คลีนนิ่ง จำกัด มีบริการ Big Cleaning ตาม บริษัท หน่วยงาน สำนักงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทำความสะอาดทั้งก่อนเปิดสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจต้องการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานต่างๆ ตามความต้องการ

 

                

 

                

 

                

 

                

 

        

 

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com